Kurs i filosofisk praksis

Kurset i filosofisk praksis tilbys av Norsk selskap for filosofisk praksis.

Fra og med høsten 2013 legges utdanningen til filosofisk praksis om. Fra dette tidspunktet vil
utdanningen bestå av:

1. Videreutdanning i Dialogisk praksis – etiske og eksistensielle dialoger. Kursarrangør er
Høgskolen i Buskerud, avd. Drammen. Kurset er på 30 studiepoeng og løper over 4 semestre.

2. En påbygningsdel i filosofisk praksis. Kursarrangør er Norsk selskap for filosofisk praksis. Kurset løper parallelt med kurset i dialogisk praksis.

Mer om kursene

Dialogisk praksis – etiske og eksistensielle dialoger

Studiet har som formål å bidra til dypere forståelse av dialogen som fenomen og praksis.
Målgruppen for studiet er profesjoner som sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på mellommenneskelige relasjoner. Studiet er også spesielt tilrettelagt for fagfilosofer og filosofistudenter som ønsker å kvalifisere seg innen filosofisk praksis.

Kurset er på 30 studiepoeng og løper over fire semestre. Studiet består av 8 helgesamlinger
fordelt over de fire semestrene, med to samlinger pr. semester. Etter de sju første helgesamlinne skal det skrives et kort essay. I tillegg kommer obligatoriske øvinger i kollokviegrupper ti timer etter hver av de sju første samlingen.

Krav til opptak
3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Kurset er også åpent for ikke-filosofer.

Kursavgift for studiet som helhet (fire semestre): kr 25 000.-

Søknad om opptak skjer til Høgskolen i Buskerud. Les mer om kurset og søk om opptak på

http://www.hibu.no/studietilbud/helsefag/videreutdanning/dialogisk/

Påbygningsdel i filosofisk praksis.
Tilbys av Norsk selskap for filosofisk praksis (nsfp.no).

Påbygningsdelen i filosofisk praksis går over fire kveldssamlinger, hver på ca. tre timer.

Formålet med modulen samlet er å gi studentene en identitet som filosofiske praktikere, gi
dem muligheten til å sette kurset i dialogisk praksis inn i en videre filosofisk kontekst, og
stimulere til refleksjon rundt egen virksomhet som filosofiske praktikere.

Krav til opptak
Kurset er å betrakte som et tillegg til kurset i dialogisk praksis, og er bare åpent for studenter som har fått opptak her.

I tillegg kreves påbegynt eller fullført mastergrad i filosofi. Det er også mulig å søke opptak dersom man kan dokumentere en filosofikompetanse som i bredde og dybde tilsvarer det man får gjennom et masterstudium i filosofi.

Bredde: Man må kunne dokumentere gjennomføret studier på universitets- eller høyskolenivå innen minst tre av følgende filosofiske disipliner; 1) filosofihistorie, 2) metafysikk, 3) erkjennelsesteori, 4) etikk, 5) estetikk, 6) religionsfilosofi, 7) politisk filosofi, 8) miljøfilosofi. Studiene må omfatte en arbeidsmengde som tilsvarer minst 80 studiepoeng.

Dybde: Man må ha skrevet og fått godkjent en master- eller phd.-oppgave med en filosofisk problemstilling som er besvart ved hjelp av filosofisk metode.

Det er mulig å søke om, og få opptak selv om kravet over ikke er tilfredsstilt dersom man kan sannsynliggjøre at man vil oppnå den påkrevde fagutdanningen samtidig med at man tar praksisutdanningen. Det er for eksempel mulig å påbegynne filosofi mastergrad samtidig med at man begynner praksisutdanningen. Men man blir ikke godkjent filosofisk praktiker av NSFP før den filosofiske fagutdanningen er fullført.

For dem som tilfredsstiller opptakskravene gjøres påmelding under den første undervisningshelgen i dialogisk praksis. Er du i tvil om du tilfredsstiller kravene, eller søker du opptak på spesielt grunnlag, kan du på forhånd sende din søknad om opptak til helge@svare.no

Pris: Kr. 500.- pr kveld. Betales direkte til kursleder

I tillegg skal det gjennomføres følgende obligatoriske øvinger:
• 15 samtaler med ekstern gjest med en erfaren praktiker som observatør/veleder (totalt 90 minutter pr sesjon). Pris pr sesjon kr 600.- som kommer i tillegg til kursavgiften.
• 10 timer egenpraksis. Pris pr time kr 400.- som kommer i tillegg til kursavgiften.

All veiledning må skje av godkjente filosofiske praktikere.

Alle priser og tider og all annen info er gitt med forbehold om endringer.