Videreutdanning i dialogisk praksis

Etiske og eksistensielle dialoger: Studiet har som formål å bidra til dypere forståelse av dialogen som fenomen og praksis.

Målgruppen for studiet er profesjoner som sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, veiledere, coacher og andre utøvere av fag med fokus på mellommenneskelige relasjoner. Studiet er også spesielt tilrettelagt for fagfilosofer og filosofistudenter som ønsker å kvalifisere seg innen filosofisk praksis.

Kurset er på 30 studiepoeng og løper over fire semestre. Studiet består av 8 helgesamlinger fordelt over de fire semestrene, med to samlinger pr. semester. Etter hver helgesamling skal det skrives et kort essay, det siste av disse i noe større omfang. I tillegg kommer obligatoriske øvinger.

Obligatoriske øvinger
Kurset har følgende obligatoriske øvinger:

  • Etter hver helgesamling følger 10 timers øving med medstudenter.

Krav til opptak
3-årig bachelorutdanning eller tilsvarende utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Kurset er også åpent for ikke-filosofer.

Undervisning
Undervisingen gis overveiende av lærere fra Norsk selskap for filosofisk praksis. For de som ønsker å bli filosofiske praktikere må all veiledning skje av godkjente filosofiske praktikere.

Kursavgift
Kursavgift for studiet som helhet (fire semestre): kr 25 000.- + semesteravgift.

Søknad om opptak skjer til Høgskolen i Buskerud. Les mer om kurset og søk om opptak her.