UTDANNING TIL FILOSOFISK PRAKTIKER

Sist oppdatert 28.06 2021.

 

For å bli godkjent som filosofisk praktiker av NSFP, må man ha:

  • Fullført hovedfag eller mastergrad i filosofi eller tilsvarende. Med «tilsvarende» menes at man kan dokumentere filosofikompetanse som i bredde og dybde tilsvarer det man får gjennom et masterstudium i filosofi innen minst tre av følgende disipliner: 1) filosofihistorie, 2) metafysikk, 3) erkjennelsesteori, 4) etikk, 5) estetikk, 6) religionsfilosofi, 7) politisk filosofi, 8) miljøfilosofi. Man må også ha skrevet og fått godkjent en master- eller phd.-oppgave med en filosofisk problemstilling og ha besvart denne ved hjelp av filosofisk metode.

  • Fullført semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (LES4330)» ved Universitetet i Oslo,
    Teologisk fakultet, eller et tilsvarende studium.

  • Fullført NSFPs studiemodul.

Filosofiske praktikere har dermed en solid utdanning, som i lengde kan måle seg med andre samtaleprofesjoner.
Vi har også et faglig miljø i form av seminarer og andre samlinger.

 

Om semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (LES4330)»

Semesterstudiet «Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (LES4330)» ved Universitet i Oslo, Teologisk fakultet, avholdes hvert vårsemester. Studiet gir 10 studiepoeng og inngår i en mastergrad for religiøse ledere (svært vidt definert), men kan tas som en selvstendig enhet. Det kreves kun studierett ved Universitetet i Oslo for å komme inn på studiet, og det stilles ingen krav til avlagt eksamen i filosofi eller andre fag. Det er begrenset opptak. For nærmere informasjon samt søknadskjema, klikk her.

NSFPs studiemodul

For å bli filosofisk praktiker kreves, i tillegg til ovennevnte semesterstudium (eller tilsvarende) og et universitetsstudium i filosofi eller tilsvarende på mastergradsnivå, en studiemodul i regi av NSFP. Det gis mulighet til å ta studiemodulen parallelt med mastergradstudiet i filosofi eller tilsvarende, men denne må da være fullført før man godkjennes som filosofisk praktiker. Også utenlandske studenter kan tas opp, men undervisningsspråket er norsk.

 

NSFPs studiemodul består av fem helgesamlinger som holdes over to semestre, med oppstart i høstsemesteret, samt øving i kollokviegrupper, essayskriving og egenpraksis. Formålet med studiemodulen er å gi studentene en identitet som filosofiske praktikere ved å utdype de ferdigheter og emner det ble undervist i på semesterstudiet på UiO, samt sette disse inn i en videre filosofisk kontekst. En forutsetning for opptak av nytt kull er et tilstrekkelig antall påmeldte.

Søknad om å bli tatt opp til NSFPs studiemodul sendes som en epost (det er ikke lagd noe søknadsskjema) til post@nsfp.no. Bare de som har fullført semesterstudiet ved Teologisk fakultet kan tas opp, dersom man ikke er kvalifisert på annet vis. Søknad om opptak blir vurdert av NSFPs utdanningskomité.