top of page

Vedtekter for Norsk selskap for filosofisk praksis av 15.06.1998, revidert 07.06.02 og 14.06.03

 1. Selskapets navn er Norsk Selskap for Filosofisk Praksis, forkortet NSFP.

 2. Selskapets adresse skal være Oslo.

 3. Selskapets hovedformål er å være et interessefellesskap og et faglig fellesskap for selskapets medlemmer. I tillegg skal selskapet arbeide for å fremme, utvikle og opplyse om filosofisk praksis.

 4. Medlemskap i selskapet er åpent for alle som har gjennomført utdanning som filosofisk praktiker i selskapets regi, eller som styret i selskapet tilkjenner tilsvarende kompetanse. Hvis noen i styret ber om det, skal slike godkjenningssaker legges frem for årsmøtet. Til utdanningen opptas studenter som
  1) enten er i gang med eller har fullført filosofi hovedfag, master- eller doktorgrad, eller tilsvarende,
  2) eller har hovedfag, master- eller doktorgrad i et beslektet fag og som i forbindelse med studiet har levert en hoved-, master- eller doktorgradsoppgave (eller annen oppgave av samme lengde) med et klart filosofisk innhold.
  Opptak godkjennes av selskapets utdanningskomite. Hvis noen i komiteen ber om det, skal slike godkjenningssaker legges frem for styret. Attest for fullført utdanning utskrives av utdanningskomiteen. Hvis noen i komiteen ber om det, skal attesteringssaker legges frem for styret.

 5. Selskapets høyeste organ er årsmøtet, som har alle fullmakter, regulert av disse vedtektene. Årsmøtet holdes normalt en gang i året, i tidsrommet 02/01 til 30/05. Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig, og innkallingen sendes ut minst 14 dager før årsmøtet holdes.

 6. Årsmøtet er beslutningsdyktig i alle saker med det antall som møter opp. Unntatt fra dette er vedtektsforandringer, som krever at minst 1/3 av medlemsmassen møter opp, og videre at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget. Stemmeberettigede er alle som har betalt kontingent samme år og i forkant av at årsmøtet holdes, og som ellers oppfyller medlemsbetingelsene.

 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles, hvis 1/3 av medlemsmassen skriftlig krever dette. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må sendes ut 30 dager før årsmøtet holdes. For ekstraordinært årsmøte gjelder ellers de samme regler som for ordinært årsmøte.

 8. Årsmøtet skal ordinært behandle følgende punkter:
  1. Styrets årsberetning.
  2. Regnskap for året som har gått.
  3. Budsjett for neste år.
  4. Valg:
  Det velges styre (4-7 medlemmer, 1-3 varamedlemmer), utdanningskomite (minst tre medlemmer) og valgkomite (minst to medlemmer). Styrets leder og nestleder velges separat av årsmøtet.
  5. Eventuelt/forslag fra salen.

 9. Styret står for den daglige drift, og har således alle fullmakter, men regulert av disse vedtektene. Styrets øverste myndighet er årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når 3 eller flere er tilstede på styremøtet. Når det er stemmelikhet, teller leders stemme dobbelt, også når en annen i fravær av leder, fungerer som leder.

 10. Det forutsettes at styret arbeider etter flertallet av medlemmenes interesse. Men styret kan pålegges av selskapets medlemmer å behandle en sak, hvis 1/10 av medlemmene skriftlig ønsker dette.

 11. Filosofiske praktikere som praktiserer og er medlem av selskapet, plikter å følge de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer

 12. Selskapet kan bare oppløses av årsmøtet, med 2/3 flertall. Ved selskapets avvikling skal eventuelle midler gå til et utvalgt søsterselskap

VEDTEKTER

bottom of page